پروژه های انجام شده

آبنمای اینتر اکتیو موزیکال شهرک نفت محمود آباد بصورت خشک و برای زمین بازی بچه ها طراحی و اجرا گردیده است . این آبنما در دو قسمت جداگانه و منفک از هم بصورت یک آبنما بشکل یک دایره کامل بقر 11 متر و یک آبنمای دیگر و بشکل یک چهارم دایره به شعاع 10 متر در نزدیک هم و بشکل موتورخانه خشک طراحی و اجرا شده است .