مقالات

 دوشنبه, 07 مهر 1393 14:58
امروزه گردشگری به دنبال نوآوری و کارهای تازه رونق می یابد.فرهنگ و هنر، از جاذبه های جلب گردشگر می باشد که اگر با نوآوری های در زمینه علم و تکنولوژی و اختراعات جدید منطبق شود، هم گویای فرهنگ یک ملت می شود و هم گردشگر را راضی و خوشحال می نماید.
 دوشنبه, 07 مهر 1393 14:59
رقص فواره ها آمیخته ای ازآب، نور و موسیقی می باشد که بطور چشمگیری و زیبایی هماهنگی لازم بین آب و نور و موسیقی به عمل آمده و نمایش بسیار دل انگیز و به یاد ماندنی را به اجرا می آورد و با حرکات موزون و نورهای متناسب با حرکات بعمل آمده فواره ها و موسیقی منطبق بر تصاویر آن چنان بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد که برای همیشه خاطره ای به یاد ماندنی را در اذهان خود ثبت می نامید.
 چهارشنبه, 01 دی 1395 09:54
رقص آب ها، آمیخته ای از آب، نور وموسیقی می باشد که به طور چشمگیر و زیبائی هماهنگی لازم بین آنها بعمل آمده و نمایش بسیار دل انگیز و بیادماندنی را به اجرا در می آورند و با حرکات موزون ونورهای متناسب با حرکات فواره ها وموسیقی منطبق بر آن، آنچنان بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد که برای همیشه خاطره ای بیاد ماندنی را در اذهان خود ثبت نماید.